Một số code thông dụng VBA Excel

 1. Hiển thị mặc định Page1 trên Userform VBA Excel, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

UserForm1.MultiPage1.Value = 0

2. Hiển thị ngày tháng năm hiện tại trong một TextBox trong UserForm:
Private Sub UserForm_Initialize()
  TextBox1.Value = Format(Date, "dd/mm/yyyy")
End Sub

3. Lấy dữ liệu từ một trang tính (Sheet) và hiển thị nó trong một ListBox trong UserForm:


Private Sub UserForm_Initialize()
  Dim lastRow As Long
  Dim i As Long

  With ThisWorkbook.Sheets("Sheet1") 'Thay "Sheet1" bằng tên trang tính của bạn
    lastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 1 To lastRow
      ListBox1.AddItem .Cells(i, 1).Value 'Thay "ListBox1" bằng tên ListBox của bạn, và "1" bằng cột muốn lấy dữ liệu
    Next i
  End With
End Sub

ví dụ: Lấy toàn bộ dữ liệu sheets DATA vào Listbox1

Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("DATA")
    With Me.ListBox1
        .ColumnCount = ws.Range("A1").End(xlToRight).Column
        .List = ws.Range("A1").CurrentRegion.value
    End With

4. Tạo nút tìm kiếm và tìm kiếm mọi thứ trong listbox khi bạn gõ từ khóa trong textbox (txttimkiem). Ví dụ sau cho listbox có 22 cột dữ liệu.

     Private Sub txttimkiem_Change()
    Dim arr(), kq(), i As Long, a As Long, dk As String
    dk = UCase(txttimkiem.Text) 'gap dk cho text nhap vao o tim kiem
    arr = Sheets("DATA").Range("A1:V" & Sheets("DATA").Range("B" & Rows.Count).End(3).row).value    
    ReDim kq(1 To UBound(arr, 1), 1 To 22) '22 cot du lieu
    For i = 1 To UBound(arr, 1)

        
         If UCase(arr(i, 1)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 2)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 3)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 4)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 5)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 6)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 7)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 8)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 9)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 10)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 11)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 12)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 13)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 14)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 15)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 16)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 17)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 18)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 19)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 20)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 21)) Like "*" & dk & "*" Or _
            UCase(arr(i, 22)) Like "*" & dk & "*" Then
            a = a + 1
            kq(a, 1) = arr(i, 1)
            kq(a, 2) = arr(i, 2)
            kq(a, 3) = arr(i, 3)
            kq(a, 4) = arr(i, 4)
            kq(a, 5) = arr(i, 5)
            kq(a, 6) = arr(i, 6)
            kq(a, 7) = arr(i, 7)
            kq(a, 8) = arr(i, 8)
            kq(a, 9) = arr(i, 9)
            kq(a, 10) = arr(i, 10)
            kq(a, 11) = arr(i, 11)
            kq(a, 12) = arr(i, 12)
            kq(a, 13) = arr(i, 13)
            kq(a, 14) = arr(i, 14)
            kq(a, 15) = arr(i, 15)
            kq(a, 16) = arr(i, 16)
            kq(a, 17) = arr(i, 17)
            kq(a, 18) = arr(i, 18)
            kq(a, 19) = arr(i, 19)
            kq(a, 20) = arr(i, 20)
            kq(a, 21) = arr(i, 21)
            kq(a, 22) = arr(i, 22)
            
         End If
    Next i
    ListBox1 = ""
    ListBox1.Clear
    ListBox1.List = kq  'Gan tro lai listbox

5. xuất toàn bộ dữ liệu trong ListBox sang một tệp Excel mới:

Private Sub xuatdata_Click()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim answer As Integer
answer = MsgBox("Ban co muon xuat du lieu sang file Excel moi khong?", vbYesNo + vbQuestion, "Xac nhan")
If answer = vbNo Then
Exit Sub
End If
    
   Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlWorkBook As Excel.Workbook
Dim xlWorkSheet As Excel.Worksheet

Set xlApp = New Excel.Application
xlApp.Visible = True
Set xlWorkBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlWorkSheet = xlWorkBook.Sheets(1)

For i = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1
    For j = 0 To Me.ListBox1.ColumnCount - 1
        xlWorkSheet.Cells(i + 1, j + 1).value = Me.ListBox1.List(i, j)
    Next j
Next i

xlWorkSheet.Columns.AutoFit

End Sub

6. Vô hiệu hóa nút close user form vab excel

Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
    If CloseMode = vbFormControlMenu Then
        Cancel = True
    End If
End Sub

7. Tạo sẵn thu mục SAOLUU và bấm nút Saoluu sẽ lưu file vào thư mục dó

Private Sub saoluu_Click()
    Dim fso As Object
    Dim MyPath As String
    Dim FileName As String

    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    MyPath = ThisWorkbook.Path & "\SAOLUU\"

    If Not fso.FolderExists(MyPath) Then
        fso.CreateFolder (MyPath)
    End If

    'Create the file name with the current date and time
    FileName = "Data_" & Format(Now, "yyyy-mm-dd_hh-mm-ss") & ".xlsm"

    'Copy the current workbook to the SAOLUU folder
    ThisWorkbook.SaveCopyAs MyPath & FileName

    'Display a message box to indicate that the backup was successful
    MsgBox "Backup successfully completed!", vbInformation

    Set fso = Nothing
End Sub
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘