Streamlit

Streamlit - Tạo các ứng dụng web đẹp trong vài phút.

Streamlit là một khung ứng dụng mã nguồn mở dành cho nhóm Học máy và Khoa học dữ liệu. Tạo các ứng dụng web đẹp trong vài phút. Streamlit có thể nói …