VBA

Một số code thông dụng VBA Excel

1. Hiển thị mặc định Page1 trên Userform VBA Excel, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau: UserForm1.MultiPage1.Value = 0 2. Hiển thị ngày tháng năm hiện …

Code VBA tô viền borders tùy ý

SauNguyen.PRO - Trong một số báo cáo động trong Excel như sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi,... khi xác định được vùng dữ liệu thực hiện kẻ ô viền borders ch…

Một số code VBA Excel ứng dụng

1. Tạo nút phóng to, thu nhỏ userform - Tạo 1 modun Option Explicit Public Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "Fin…

Cách tô màu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

Làm thế nào để tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ.  Cách tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ cực kỳ đ…