Google Appsheet

Google AppSheet - Làm thế nào để kiểm tra trùng lặp của một cột dữ liệu và thông báo cho người dùng

Làm thế nào để kiểm tra trùng lặp của một cột dữ liệu và thông báo cho người dùng trong Google Appsheet.  Ví dụ 1: Ta có các cột  ID Tên Công trình T…