Hướng dẫn nộp quyết toán thuế TNCN 80/2021/TT-BTC

Hướng dẫn cách nộp thuế thu nhập cá nhân theo 80/2021/TT-BTC.

PHẦN I: NHẬP LIỆU VÀO CHƯƠNG TRÌNH HTKK

Bước 1: Tải chương trình hỗ trợ kê khai HTKK_4.7.3.rar

Link tải: HTKK_4.7.3.rar

- Sau đó giải nén và chạy 2 file có đuôi .msi và .exe

- Sau khi cài xong chạy chương trình HTKK (chạy với quyền Run as Administrator)

- Tiến hành nhập các thông tin liên quan và

- Chọn Tờ khai QT thuế TNCN theo TT 80

- Chọn QT định kỳ

Bước 2: Tải bảng kê mẫu

Bạn có thể nhập trực tiếp ở đây, tuy nhiên nó rất lâu, cách nhanh hơn là tải mẫu bảng kê và upload lại vào chương trình HTKK là phương án hay hơn.

- Bạn có thể tải bảng kê mẫu theo 2 bước sau:

1. Nhấp vào tab 05-1/BK-TNCN
2. Bấm vào nút "Mẫu tải bảng kê"
- Hoặc nhấp vào đây để tải về: Mẫu tải bảng kê

Bước 3: Nhập dữ liệu

Hướng dẫn nhập dữ liệu có thể tham khảo

1. Hướng dẫn điền các chỉ tiêu trên phụ lục 05 - 1/BK-QTT-TNCN

- Chỉ tiêu [01]: Kỳ tính thuế Ghi theo năm của kỳ thực hiện khai thuế

- Chỉ tiêu [02]: Tên người nộp thuế Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Chỉ tiêu [03]: Mã số thuế 14 Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

- Chỉ tiêu [04]: Tên đại lý thuế (nếu có) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập uỷ quyền khai quyết toán thuế cho đại lý thuế thì phải ghi rõ ràng, đầy đủ tên của đại lý thuế theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Chỉ tiêu [05]: Mã số thuế Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của Đại lý thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

- Chỉ tiêu [06]: STT Ghi rõ số thứ tự từ nhỏ đến lớn

- Chỉ tiêu [07]: Họ và tên Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả cá nhân nhận thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế hoặc cá nhân đã thôi việc tính đến thời điểm lập tờ khai.

- Chỉ tiêu [08]: Mã số thuế Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Thông báo mã số thuế hoặc thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân.

- Chỉ tiêu [09]: Số CMND/Hộ chiếu Ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân chưa có mã số thuế

- Chỉ tiêu [10]: Cá nhân ủy quyền quyết toán thay Cá nhân đủ điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì đánh dấu “x” vào chỉ tiêu này.

2. Lưu ý về việc cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế thay

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

3. Ý nghĩa của từng chỉ tiêu trong phụ lục

- Chỉ tiêu [11]: Tổng số Ghi tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

- Chỉ tiêu [12]: Làm việc trong KKT Ghi các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

- Chỉ tiêu [13]: Theo Hiệp định Ghi các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

- Chỉ tiêu [14]: Số lượng NPT tính giảm trừ Ghi số người phụ thuộc mà cá nhân đã đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Chỉ tiêu [15]: Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh Ghi các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trong đó: - Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

- Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong kỳ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nêu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định.

- Chỉ tiêu [16]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học Ghi các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập theo quy định của Chính phủ và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

- Chỉ tiêu [17]: Bảo hiểm được trừ Ghi các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

- Chỉ tiêu [18]: Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ Ghi các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ.

- Chỉ tiêu [19]: Thu nhập tính thuế Chỉ tiêu [19] = Chỉ tiêu [11] - Chỉ tiêu [13] - Chỉ tiêu [15] - Chỉ tiêu [16] - Chỉ tiêu [17] - Chỉ tiêu [18].

- Chỉ tiêu [20]: Số thuế TNCN đã khấu trừ Ghi số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.
- Chỉ tiêu [21]: Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế.
Chỉ tiêu [21] = ([19] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) x {Chỉ tiêu [12]/(Chỉ tiêu [11] – Chỉ tiêu [13])} x 50%.

- Chỉ tiêu [22]: Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay.

- Chỉ tiêu [22] = (Chỉ tiêu [19] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) - Chỉ tiêu [21].

- Chỉ tiêu [23]: Số thuế đã nộp thừa Ghi số thuế đã nộp thừa của cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay. Chỉ tiêu [23] = Chỉ tiêu [20] - Chỉ tiêu [22] > 0. Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể làm thủ tục hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau

- Chỉ tiêu [24]: Số thuế còn phải nộp Ghi số thuế còn phải nộp của cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay. Chỉ tiêu [24] = [22] - [20] > 0.

Bước 4: Nhập khẩu dữ liệu Excel vào chương trình HTKK

- Nhấp vào nút "Tải mẫu bảng kê"
- Tìm đến nơi lưu file Excel (đã làm ở bước 3)
Lưu ý: Phải đóng, tắt file Excel trước khi nhập khẩu vào chương trình HTKT

- bạn sẽ có được đầy đủ thông tin như thế này

Bước 5: Nhấp vào "Ghi"

Nếu có lỗi thì chỉnh lại cho đúng. Hiện thị thế này là thành công

Bước 6: Nhấp vào nút "Kết xuất"

- Và nhớ xuất sang định dạng xml

- Chọn nơi lưu file xuất khẩu là ok

PHẦN 2: NỘP LÊN TRANG WEB THUẾ ĐIỆN TỬ

- Để nộp file xml quyết toán thuế TNCN 80/2021/TT-BTC lên trang thuedientu.gdt.gov.vn bạn cần làm các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập thành công vào thuedientu.gdt.gov.vn

Bước 2: Đăng ký bổ sung mẫu quyết toán thuế TNCN 80/2021/TT-BTC

- Vào khai thuế chọn Đăng ký tờ khai
- Tiếp theo tick chọn Tờ khai QTT TNCN theo TT80 và kỳ bắt đầu 2021
- Lưu lại như hình dưới là OK

Bước 3: Tải file XML lên thuedientu.gdt.gov.vn

Cắm chữ ký số vào
Vào Khai thuế=>Nộp tờ khai XML=>Chọn tệp tờ khai=>Ký điện tử=> nhập mật khẩu Token=>Nộp tờ khai
- Nộp thành công bạn có thể thấy ngay thông báo chấp nhận hoặc từ chối ở đây hoặc trên mail
Vậy là nộp thành công rồi.

Bạn cũng có thể vào tra cứu và tải lại file nộp thuế dạng xml theo hướng dẫn như hình.

Để đọc được file xml bạn cần có chương trình itax

Đây là website cập nhật thường xuyên chương trình hỗ trợ xem file xml thuế
https://htkk.vn/tai-phan-mem-itaxviewer-moi-nhat/
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘