Cách tô màu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

Tô màu ô được chọn trong Excel Cách tô màu cho 1 ô tại vị trí của con chuột trong Excel Highlight hàng cột trong Excel Cách tô màu hàng và cột trong

Làm thế nào để tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ. Cách tô màu hàng và cột trong bảng Excel khi nhấp chọn ô bất kỳ cực kỳ đơn giản. Hãy theo dõi bài viết và thực hành cùng Tinhocaz7

Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

Nêu vấn đề và mục đích:

 • Khi làm việc với bảng tính dữ liệu lớn có số dòng và cột đến hàng nghìn, việc bạn gióng từ hàng và cột đôi lúc không chính xác, có thể gây nên làm công thức bị sai do lệch địa chỉ hàng và cột.
 • Tô màu khi click vào ô sẽ đánh dấu cho cả hàng và cột bởi giao điểm là ô sẽ khắc phục vấn đề nêu trên.

Các hàm và công cụ hỗ trợ

 • Sử dụng hàm OR
 • Sử dụng hàm CELL
 • Sử dụng hàm COLUMN
 • Sử dụng hàm ROW
 • Sử dụng Tính năng Conditional Formatting (Định dạng có điều kiện)
 • Sử dung VBA Excel

Tìm hiểu cú pháp hàm CELL

Hàm CELL trả về thông tin về định dạng, vị trí hay nội dung của một ô theo các đối số được nhập vào.

Cú pháp:
=CELL(info_type, [reference])
 • info_type: Giá trị văn bản xác định bạn muốn trả về kiểu thông tin ô nào
 • reference: không bắt buộc. Ô mà bạn muốn có thông tin.
Ví dụ giá trị info_type như sau:
Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel
 • address đưa ra tham chiếu của ô đầu tiên trong tham chiếu, ở dạng văn bản
 • col trả về số cột của ô trong tham chiếu
 • color đưa giá trị 1 nếu ô được định dạng màu cho các giá trị âm; nếu không sẽ trả về 0 (không)
 • contents đưa ra giá trị của ô được tham chiếu
 • filename trả về tên file. Giá trị trả về bằng rỗng (“”) nếu file chưa lưu
 • parentheses trả về giá trị 1 nếu ô được định dạng với dấu ngoặc đơn cho giá trị dương, nếu không trả về 0.
 • prefix trả về giá trị văn bản tương ứng với “tiền tố nhãn” của ô. Trả về (‘) nếu ô chứa văn bản được canh trái, (“) nếu ô chứa văn bản được canh phải, (^) nếu ô chứa văn bản được canh giữa, (\) nếu ô chứa văn bản được canh đều hai bên và (“”) nếu ô chứa bất kỳ thứ gì khác.
 • protect đưa giá trị 0 nếu ô không bị khóa; 1 nếu ô bị khóa.
 • row trả về số hàng của ô trong tham chiếu
 • type trả về “b” nếu ô trống, “l” nếu ô chứa văn bản và “v” nếu ô chứa bất kỳ thứ gì khác.
 • width đưa ra độ rộng của cột
 • format đưa ra định dạng file theo bảng bên dưới:
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Ví dụ: Tìm vị trí ô được chọn đang ở cột nào thì nhập công thức
   =Cell("Col")

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Tương tự muốn biết vị trí ô được chọn đang ở hàng (dòng) nào thì nhập công thức
   =Cell("Row")
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Tìm hiểu cú pháp hàm COLUMN

   Hàm COLUMN là hàm giúp tìm nhanh vị trí cột của ô hoặc vùng đang tham chiếu dễ dàng. Dùng để tìm vị trí của cột đang tham chiếu và kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.
   Cú pháp hàm COLUMN: 
   =COLUMN([reference])
   • Reference: Là ô hoặc vùng mà bạn muốn trả về số cột.
   Ví dụ: = Column(F5) ta có kết quả là 6 vì ô F5 thuộc cột thứ 6
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Tìm hiểu cú pháp hàm ROW

   Tương tự như hàm Column, hàm Row sẽ trả về kết quả của hàng được chọn.
   Cú pháp hàm ROW: 
   =ROW([reference])
   • Reference: Là ô hoặc vùng mà bạn muốn trả về số hàng

   Tìm hiểu Tính năng Conditional Formatting

   Có khá nhiều định dạng có điều kiện bạn có thể xem thêm mục tab Home  và nhấp vào Conditional Formatting. Bạn cũng sẽ thấy một số quy tắc định dạng khác, gồm  data bars, color scales and icon sets.
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   - Do bài viết này không áp dụng nhiều điều kiện nên mình chỉ giới thiệu thôi. Bạn muốn sử dụng 
   Conditional Formatting thành thạo, nhiều tình huống bạn có thể xem thêm ở mục Excel

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   - Như vậy qua 2 ví dụ về hàm Cell, Column và Row ta rút ra một ý tưởng đó là để tìm giao điểm giữa hàng (row) và cột (column) tức là ô (cell) ta sẽ áp dụng công thức sau:
   • =COLUMN()=CELL("col")
   • =CELL("row")=ROW()
   - Và công thức trên sẽ áp dụng để thực hiện định dạng cho cột và hàng khi chọn con trỏ chuột vào ô bất kỳ.

   1. Kiểu hiện thị tô màu khác nhau giữa cột và hàng tại giao điểm ô Excel được chọn.

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Bước 1: Chọn vùng cần tô màu cho hàng và cột

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Bước 2: Vào tab Home  và nhấp vào Conditional Formatting và chọn mục New Ruler

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Bước 3:  Chọn Use a formula to determine which cells to format và nhập công thức dưới đây.

   • Tô màu cho Cột 
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   1. Chọn kiểu điều kiện
   2. Nhập điều kiện: =COLUMN()=CELL("col")
   3. Định dạng màu ô
   4. Chọn kiểu Fill
   5. Chọn màu sắc 
   6. Chọn OK
   7. Chọn tiếp OK
   Khi đó khi click chọn ô bất kỳ thì cột được tô màu 
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   • Tô màu cho hàng 
   Tương tự như tô màu cho cột ta tô màu cho hàng như sau:
   Thay công thức điều kiện: 
   =CELL("row")=ROW()
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   2. Kiểu hiện thị tô màu giống nhau giữa cột và hàng tại giao điểm ô Excel được chọn.

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Làm giống 3 bước ở Kiểu hiện thị tô màu khác nhau giữa cột và hàng tại giao điểm ô Excel được chọn . Lưu ý hãy nhập công thức là:
   =OR(CELL("col")=COLUMN();CELL("row")=ROW())
   Nếu máy tính kiểu định dạng công thức dấu "," thì nhập là
   =OR(CELL("col")=COLUMN(),CELL("row")=ROW())
   Lưu ý quan trọng: 
   - Để thấy công thức hoạt động sau khi chọn ô bạn phải thực hiện nhấp phím F9 hoặc nhấp đôi và ô đó.
   - Nếu không thì bạn cần làm thêm bước 4:

   Bước 4: Sử dụng code trong VBA 

   VBA là viết tắt của Visual Basic Application trong Excel được sử dụng để Lập trình viết các đoạn lệnh, đoạn Code trong VBA. Khi chạy các đoạn lệnh đó thì máy tính sẽ tự động thực hiện theo những gì đã được viết. Đơn giản như các macro, tự động hóa các tác vụ từ đơn giản và phức tạp trong Excel để giải quyết sự lặp đi lặp lại cùng một chuỗi các nhiệm vụ.

   Làm thế nào để bật cửa sổ làm việc VBA

   - làm như hướng dẫn dưới đây
   - Bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ trên thanh công cụ
   - Chọn mục Customize The Ribbon
   - Trong giao diện Excel Options chọn Customize Ribbon > Chọn Developer > Nhấn OK là xong.
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   - Tiếp đến vào Developer chọn Visual Basic
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel
   - Chọn Tên sheet để viết đoạn code VBA
   - Copy đoạn code sao vào cửa sổ soạn thảo VBA
   Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
   If Application.CutCopyMode = False Then
   Application.Calculate
   End If
   End Sub
   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Đóng tắt cửa sổ VBA sẽ hoàn thành

   Bước 5: Hãy lưu file Excle dạng Microsoft Excel Macro-Enabled Worksheet (.xlsm)

   Cách tô mầu hàng và cột khi click ô được chọn - Mẹo Excel

   Vậy là hoàn thành rồi, chúc các bạn thành công!
   Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
   Bài viết liên quan:

   Đăng nhận xét

   Để lại bình luận ở đây😘