Biểu mẫu công khai tài chính ngân sách xã theo thông tư 343/2016/TT-BTC (có kèm file Excel)

biểu mẫu thông tư 342/2016/tt-btc excel, Thông tư 343 năm 2016 của Bộ Tài chính, Phủ lực thông tư 343, Biểu mẫu quyết toán ngân sách xã, Công khai ng

Tinhocaz7.net - Chào các bạn theo yêu cầu của mọi người phục vụ công tác quyết toán và công khai tài chính NSNN xã, phường, thị trấn chúng tôi cung cấp file Excel về 18 biểu mẫu công khai tài chính ngân sách xã từ biểu mẫu 103 đến biểu mẫu 120 theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Biểu mẫu công khai tài chính ngân sách xã theo thông tư 343/2016/TT-BTC (có kèm file Excel)

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã trình HĐND cấp xã

 •  Biểu số 103/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 104/CK TC-NSNN: Dự toán thu ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 105/CK TC-NSNN: Dự toán chi ngân sách xã năm…
 •  Biểu số 106/CK TC-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển năm...
 •  Biểu số 107/CK TC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm…

2. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã quyết định

 • Biểu số 108/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 109/CK TC-NSNN: Dự toán thu ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 110/CK TC-NSNN: Dự toán chi ngân sách xã năm…
 •  Biểu số 111/CK TC-NSNN: Dự toán chi đầu tư phát triển năm...
 •  Biểu số 112/CK TC-NSNN: Kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm…

3. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý (06 tháng, năm)

 •  Biểu số 113/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...
 •  Biểu số 114/CK TC-NSNN: Ước thực hiện thu ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...
 •  Biểu số 115/CK TC-NSNN: Ước thực hiện chi ngân sách xã quý (06 tháng, năm) năm...

4. Công khai số liệu quyết toán ngân sách xã và kết quả thực hiện các hoạt động tài chính khác ở xã đã được HĐND cấp xã phê chuẩn

 •  Biểu số 116/CK TC-NSNN: Cân đối ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 117/CK TC-NSNN: Quyết toán thu ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 118/CK TC-NSNN: Quyết toán chi ngân sách xã năm...
 •  Biểu số 119/CK TC-NSNN: Quyết toán chi đầu tư phát triển năm…
 •  Biểu số 120/CK TC-NSNN: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác năm..
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘